Browsing Tag

iTera Care

+++ รีวิวเคสจากผู้ใช้จริง +++ ผู้ป่วย เส้นเลือดในสมองแตก และมีอาการ…

iTera Care เป็นเครื่องที่ใช้คลื่นเทราเฮิรตซ์ในการรักษา โดยได้รวมเทคโนโลยี 3 อย่างไว้ด้วยกัน ได้แก่ Terahertz,…